Indian Breed Awards

Dog Name Breed Owner Name
hundland's best friend rajapalayam g.k.vijaya bala sundar & govinda prabhu
ch tazis amber rampur hound bharat gupta
ch raakhiya mudhol hound ramanna v. gasti
daneland's hori zone rajapalayam m.ramesh
daneland's golden boy rajapalayam selvam r and s ganesan
ch.karben's jazz dancer caravan hound prasad mayekar
concord's look at me chippiparai s.karpagaselvam
ch kingshill karben's kiss and tell caravan hound bharat gupta
karben's allaways a dot caravan hound r b govinda prabhu
conserves potter pashmi p.s.ponmalai kumar